Ahron Shapiro on new Israeli elections [audio]

AIJAC senior policy analyst Ahron Shapiro spoke to Glen Bartholomew of ABC News Radio about the background to the calling of new Israeli elections.